Driegeleding

Het is duidelijk dat er veel ontevredenheid in de maatschappij heerst over de manier waarop de politiek is georganiseerd. Democratie wordt vaak verdedigd als het beste systeem onder de slechtste. Dat is ook wel logisch, omdat in feite democratie leidt tot een dictatuur van de meerderheid. Minderheidsstandpunten worden vaak weggestemd, terwijl juist ontwikkeling altijd vanuit een minderheid wordt geïnitieerd.

Het is natuurlijk de vraag wat we tegenover die democratie kunnen zetten, omdat allerlei andere systemen juist hebben bewezen dat ook zij en soms vooral zij geen ideale maatschappij tevoorschijn kunnen toveren, in tegendeel. Het is reëel om te concluderen dat geen enkel systeem zal leiden tot een positieve ontwikkeling van de maatschappij. Mensen zullen zich moeten ontwikkelen en mensen zullen besluiten moeten nemen en daden moeten verrichten die de maatschappij ten goede kunnen komen.

Driegeleding gaat in eerste instantie dan ook niet over structuur. Het gaat om algemeen menselijke inzichten die, mits welbegrepen, een licht werpen op bestaande structuren en deze ook in een ander daglicht plaatsen.

Het gaat er niet om of democratie in het algemeen juist of onjuist is, maar om de vraag in welke situaties democratie een goede werking kan hebben. In andere situaties kunnen andere maatschappelijke structuren wellicht beter functioneren.

Onder dit hoofdstuk vindt u verschillende stukjes die daar verder op ingaan.

Bij het hoofdstuk sociale structuur, bij gemeenschapsvorming wordt ingegaan op de mogelijke juridische structuur die gewenst is bij initiatieven die vanuit de sociale driegeleding worden opgezet.