Brochures

Onderstaande brochures zijn te verkrijgen

Kapitaalneutralisatie
Wat is het en waarom zou je het doen
Te bestellen via www.gezichtspunten.nl   Kosten € 3,– plus portokosten

Kapitaalneutralisatie is een nog relatief onbekend begrip. Het gaat over bedrijven die een missie hebben en die toekomst-gericht georganiseerd willen zijn. Daarbij komen ze in conflict met de bestaande gewoontes en wetgeving met betrekking tot het eigendom van bedrijven. Kapitaalneutralisatie wil zeggen dat het eigendom van een bedrijf niet bij personen ligt. Door een passende juridische opzet kan een bedrijf van zichzelf zijn en kan dan niet meer verkocht worden. In deze brochure wordt ingegaan op verschillende as-pecten die daarmee te maken hebben.

Waardering en geld, waarde als werkelijkheid
Te bestellen via www.gezichtspunten.nl   Kosten € 3,– plus portokosten

Waardering beschouwen we meestal als iets strikt persoonlijks. Toch blijkt onze persoonlijke waardering invloed uit te oefenen op wat er in de wereld gebeurt. Wanneer maar genoeg mensen een bepaald product waarderen, komt er ogenschijnlijk vanzelf een productiestroom op gang die dit product in grote aantallen tevoorschijn brengt.

Deze brochure gaat over de werkelijkheid van waardering en hoe het geld onze waardering volgt. Het is een nieuwe uitgave van stichting Helecon en geschreven door Jan JC Saal. Hij is aanvullend op de twee eerder verschenen brochures ‘Sociale driegeleding, wat is dat?’ en ‘Roven-ruilen-basisinkomen’.

Sociale driegeleding, Wat is dat?  eigen uitgave 2020
Te bestellen via www.gezichtspunten.nl   Kosten € 3,– plus portokosten

Wereldwijd is de menselijke samenleving in beroering. De oude standenmaatschappij voldoet niet meer en ook de democratie kan niet aan de hoge verwachtingen van welzijn, vrede en zingeving voldoen. De mensheid heeft een stap in zijn ontwikkeling bereikt waar opnieuw moet worden gezocht naar samenleef-structuren die passend zijn.

Rudolf Steiner heeft in het begin van de 20e eeuw gewezen op het feit dat deze ontwikkeling eraan kwam. Hij heeft toen de ‘driegeleding’ beschreven als levende denkrichting waarin oplossingen gevonden kunnen worden.
In deze brochure wordt daar nader op ingegaan.

Roven, ruilen en het basisinkomen eigen uitgave 2018
Te bestellen via www.gezichtspunten.nl   Kosten € 3,– plus portokosten

In deze brochure ga ik dieper in op waardevorming en de functie van geld daarbij, als tegenwaarde. Daarnaast wordt duidelijk dat onze maatschappij een ontwikkeling doormaakt van roven, via ruilen naar associëren. Het basisinkomen is feitelijk een begrip dat aansluit bij de toekomst van de economische ontwikkeling. Bij een juist begrip van waardevorming wordt een basisinkomen niet alleen noodzakelijk vanuit morele gezichtspunten, maar ook vanuit economische gezichtspunten.

Biografie en ziekte, Gezichtspunt nummer 16, 1995
Te bestellen via www.gezichtspunten.nl   Kosten € 3,– plus portokosten

In hoeverre hebben biografische ontwikkelingen en ziekte iets met elkaar te maken. Mensen die hun persoonlijke initiatief vinden en volgen zijn in het algemeen weinig ziek, maar lang niet alle ziektes hebben een biografische oorsprong. ook iets over goed en kwaad, in de vorm van tegenkrachten.

Opvoeden in menskundig perspectief, Gezichtspunt nummer 72, 2021
Te bestellen via www.gezichtspunten.nl   Kosten € 3,– plus portokosten

Veel mensen leven met vragen over het opvoeden van kinderen in de huidige tijd. Rudolf Steiner heeft ons een aantal aanwijzingen gegeven, die bij het opvoeden behulpzaam kunnen zijn. Het is voor de opvoeding essentieel dat we kunnen zien dat als een mens geboren wordt alleen het jonge lichaam fysiek zichtbaar wordt. Daarachter is echter een geestelijke realiteit aanwezig van een mens in wording. Pas later in het leven zullen de mogelijkheden van het fysieke lichaam samenvallen met een volwassen persoonlijkheid.  In deze brochure wordt nader ingegaan op de consequenties daarvan. Door rekening te houden met wat in elke levensfase mogelijk en onmogelijk is, kunnen we onze kinderen zo goed mogelijk opvoeden.
Belangrijk en interessant voor ouders en toekomstige ouders.

Sociale gezondheidszorg,  Gezichtspunt nummer 36, 2005
Te bestellen via www.gezichtspunten.nl   Kosten € 3,– plus portokosten

We kunnen de gezondheid van onszelf en van onze medemensen ondersteunen door aandacht te hebben voor ieders biografische ontwikkeling. Deze brochure biedt gezichtspunten op het gebied van levensloop en gemeenschapsvorming, die bijdragen aan de bewustwording tot het maken van gezonde keuzes. Iedere mens heeft voor zijn eigen ontwikkeling andere mensen nodig. Hoe kunnen wij anderen bij hun ontwikkeling ondersteunen?

Het zelfgenezend vermogen, basis van onze gezondheid,
Gezichtspunt nummer 61, 2019
Te bestellen via www.gezichtspunten.nl. kosten € 3,- excl. portokosten

Het is een wonder hoe ons lichaam zichzelf kan herstellen. Maar het is ook wonderbaarlijk hoe het dat soms niet doet, in geval van chronische ziekte of handicap.
Het is daarom de moeite waard om ons wat meer in dit vermogen te verdiepen.
Zo kunnen we op het spoor komen van wat we kunnen doen of laten om meer gebruik te kunnen maken van dit fantastische vermogen om gezond te kunnen blijven.
In deze brochure kunt u daarvoor aanknopingspunten vinden.

Zingeving in de laatste levensfase, Gezichtspunt nummer 40, 2007
Te bestellen via www.gezichtspunten.nl   Kosten € 3,– plus portokosten

In de laatste levensfase van een mens gebruik maken van de kwaliteiten en vermogens die hij of zij gedurende het leven heeft ontwikkeld. Daardoor kunnen we ook dan nog actief deelnemen aan de maatschappij, zonder de fysieke kracht van jongere mensen. Aan het begin va het leven kunnen we niet zo veel, maar hebben daar ook weinig bewustzijn over. aan het eind van het leven ligt dat gedifferentieerd. Veelal kunnen we fysiek niet meer zo veel, maar geestelijk nog wel. Met de huidige technische hulpmiddelen kan dan toch nog de wereld voor ons open liggen.

Biodynamische landbouw, gezonde voeding als bron van levenskracht, Gezichtspunt nummer 53, 2014.
Te bestellen via www.gezichtspunten.nl. Kosten € 3,- exclusief portokosten

Het is me altijd al een raadsel geweest hoe een boer met een gerust geweten gif kan spuiten over voedingsgewassen. Voeding dient om te leven en om gezond te kunnen zijn. Dan is het toch logisch dat voedingsgewassen met respect voor het leven en respect voor de aarde geteeld worden? De biodynamische landbouw beoefent deze benadering als geen ander. In deze brochure kunt u kennismaken met de achtergronden, de praktijk en het denken waar deze manier van werken uit voort komt.

Voeding vanuit de antroposofie
Gezichtspunt nummer 74, 2021
Te bestellen via www.gezichtspunten.nl. Kosten € 3,- exclusief portokosten

Voeding is een veelbesproken onderwerp in tal van samenhangen. Het gaat meestal over smaak, bereidingswijze, gezond of ongezond. Rudolf Steiner kiest een heel ander ingang vanuit het gezichtspunt dat geest nooit zonder materie bestaat en materie nooit zonder geest. Hij verbindt verschillende substanties met de vier wezensdelen van mensen en daarnaast beschrijft hij hoe wortel, blad en vrucht voedingsmiddel zijn voor respectievelijk hoofd, middengebied en buik. Jan Saal neemt u in deze brochure mee met deze nieuwe benadering en de praktische gezichtspunten die deze op kunnen leveren.

Gezamenlijk gedragen besluitvoming, gezonde gemeenschapsvorming met ruimte voor initiatief  Gezichtspunt nummer 66, 2019
Te bestellen via www.gezichtspunten.nl. kosten € 3,- excl. portokosten

Deze brochure gaat over verschillende aspecten die met besluitvorming samenhangen. Gedragen besluitvorming kan ontstaan wanneer het hele besluitvormingsproces openbaar is en wanneer verschillende alternatieve oplossingen met de gehele gemeenschap, of een afvaardiging daarvan, besproken wordt. Gedragen besluitvorming is daarmee een volgend ontwikkelingsstadium van democratie.

Geld verbindt de BD voedselketen, Vidar brochure nummer 1, 2007
Te bestellen via www.gezichtspunten.nl, Kosten € 3,– plus portokosten

In deze brochure wordt de functie van het geld beschreven in de BD voedselketen. Wat kunt u met uw geld bijdragen aan een ontwikkeling naar gezonde voeding. Voor een bijdrage aan de wereld kunnen we vooral ons geld gebruiken. Onze persoonlijke intenties kunnen we meegeven aan het geld en zo de bd-beweging ondersteunen door te kopen wat we nodig hebben tegen een goede priojs. Door te lenen aan ondernemende mensen, zodat die hun plannen kunnen realiseren. Door te schenken aan mensen en instellingen die de persoonlijke ontwikkeling van studenten, boeren en andere ondernemers mogelijk maken.

Waardering maakt een mens schepper op aarde. Vidar brochure, nummer 3, 2009 Te bestellen via www.gezichtspunten.nl, kosten € 3,– plus portokosten

Door iets te waarderen kunnen we als mens op een magische manier waarde scheppen. Het geld is daar vervolgens transportmiddel voor, zodat deze waarde in tijd en ruimte verplaatst kan worden. Uiteindelijk moet deze scheppingsdaad weer ongedaan gemaakt worden. Daarbij speelt schenkgeld een belangrijke rol. Deze brochure kan u diepere inzichten verschaffen in de scheppingsmacht van mensen en in de sociaal economische gevolgen die daaruit voortkomen.

“Samen leven moet je leren” Dit boek is in 1991 uitgekomen.
Te downloaden via www.gezichtspunten.nl, andere uitgaven
Het boek is niet meer leverbaar.

Het bevat diverse gezichtspunten over het vormen van zogenaamde “nieuwe gemeenschappen” Dat zijn gemeenschappen waar we deel van uitmaken door daar zelf voor te kiezen. Hoe kunnen die gemeenschappen goed functioneren. Welke processen moeten er verzorgd worden en hoe kan het geld ons daarbij helpen? Het boek is een beetje als een leerboek geschreven. Het leest niet zo makkelijk weg, maar de inhoud is wel waardevol, ook als naslagwerk.

Kwintetten
Te bestellen via www.gezichtspunten.nl, andere uitgaven
Kosten € 5,– plus verzendkosten

Kwintetten is een kaartspel dat lijkt op kwartetten. Het is een leuk spel voor jong en oud. Naast het spelplezier, wat bij een kaartspel hoort, wordt je inhoudelijk uitgedaagd; daarbij gaat het om het ontwikkelen van een bredere kijk op de maatschappij en op een duurzame ontwikkeling. Dit spel is gemaakt vanuit de overtuiging dat bijvoorbeeld een financiële crisis alleen opgelost kan worden vanuit een samenhangende kijk op natuur, economie, de rechtsstaat, cultuur en spirituele ontwikkeling.

Het spel bestaat uit drie rondes: roven, ruilen en associëren of samenwerken. Ronde één is vergelijkbaar met het traditionele kwartetten. Een zinvol spel voor deze tijd!

Waarom de naam kwintetten? Dit spel is opgebouwd uit twaalf sets van elk vijf kaarten. Elke kaart staat voor een levensgebied. Deze vijf levensgebieden vormen de grondslag van het spel:

-Het Geestelijk Leven
-Het Culturele Leven
-Het Rechts-Leven
-Het Economisch Leven
-Het Natuurlijk Leven

Kunstzinnige therapie, Gezichtspunt nummer 29, 2001
Te bestellen via www.gezichtspunten.nl   Kosten € 3,– plus portokosten

Deze brochure heb ik niet als deskundige maar meer als redacteur geschreven. De brochure behandelt de verschillende kanten en mogelijkheden van de kunstzinnige therapie in de antroposofische gezondheidszorg.

Kanker, een visie op ontstaan, werking en behandeling,
Gezichtspunt nummer 49, 2011
Te bestellen via www.gezichtspunten.nl   Kosten € 3,– plus portokosten

Helaas krijgen veel mensen, direct of indirect bij hun naasten, te maken met deze ziekte. In deze brochure wordt vanuit een ruimer perspectief naar kanker gekeken en speelt de strijd tegen kanker niet de boventoon. De ziekte manifesteert zich immers op verschillende niveaus. Dat betekent dat patiënt en arts ook op verschillende niveaus naar een passend antwoord op kanker kunnen zoeken. Het feit dat de medische wetenschap op een aantal punten succes boekt in het onderzoek naar kanker, neemt niet weg dat er daarnaast nog andere manieren zijn om met de ziekte om te gaan. Bij voorbeeld door het zelfgenezend vermogen van mensen te versterken, waardoor de kwaliteit van het leven beter wordt.
Zo biedt deze brochure voor iedereen die met kanker te maken heeft een beter begrip van deze ziekte en mogelijkheden om er mee om te gaan.