Schuldencrisis aanpakken

De schuldencrisis zal de komende tijd in een nieuwe fase belanden.
Aan de ene kant stagneert de economische waardevorming, terwijl aan de andere kant de schulden van landen en van talloze bedrijven en personen exponentieel zullen stijgen. Het is dus de vraag waar dat toe zal leiden.
Het valt te voorspellen dat de verdien mogelijkheden niet opgewassen zullen zijn tegen de lasten die uit al die schulden zullen voortkomen.
Bestaat er een mogelijkheid om schulden kwijt te schelden zonder dat daar grote problemen uit voorkomen?
Volgens mij bestaat die mogelijkheid. De centrale banken, zogenaamde geldscheppende instellingen, kunnen nieuw geld in omloop brengen. Wanneer zij met dat geld schulden opkopen, wat nu reed gebeurt, zijn zij in staat om die schulden kwijt te schelden zonder dat ze verlies lijden. Immer hun balans van voor de geldschepping en na de schuldenkwijtschelding blijft gelijk.
Dit op zich simpele gegeven zal toch moeilijkheden ondervinden wanneer het zal worden toegepast, al lijkt mij die toepassing op kortere of langere termijn onontkoombaar.
Zodra mensen en landen weten dat ze zo makkelijk van hun schulden af kunnen komen is de rem op het maken van schulden er af. We staan daarmee volgens mij op de drempel van een nieuwe economische werkelijkheid. Tegelijkertijd zal die werkelijkheid vragen om wetgeving inzake schulden.
Juist met deze corona-crisis blijkt overduidelijk dat degene die schulden maken daar lang niet altijd schuldig aan zijn. Toch gaat de huidige wetgeving en de juridische praktijk daar in het algemeen wel van uit. Er zal dus nieuwe wetgeving moeten komen die vast gaat stellen in hoeverre mensen, organisaties en landen zelf schuld hebben aan hun schulden en daar dan ook de consequenties van moeten dragen. Voorzover ze daar zelf geen schuld aan hebben kan in de toekomst hun schuld worden opgekocht en kwijtgescholden. Dit zal vooral nuttig en nodig zijn waar noch de schuldenaar noch de schuldeiser kan worden verweten dat die schuld is ontstaan.
Ik hoop dat u het met deze benadering eens kunt zijn en dat u daar ook over wilt publiceren. Daardoor kan veel schuldenproblematiek worden opgelost en hoeven we met elkaar niet door het diepste economische dal te gaan.